Algemene voorwaarden

Artikel 1 – Toepassingsgebied

1.1. Alle contracten die tot stand komen tussen MoVe (Monique Verreydt, Patrijzendreef3, 3140 Keerbergen, ON: 0632.858.286) en de klant zijn onderworpen aan de voorliggende voorwaarden, waarvan de klant verklaart kennis te hebben genomen.

Andere of tegengestelde voorwaarden van de klant, zelfs deze vermeld op zijn bestelbonnen of andere documenten, worden voor niet-geschreven gehouden. In geen geval kan het stilzwijgen van MoVe worden geïnterpreteerd als een aanvaarding van andere voorwaarden.

1.2 Alle contracten worden geacht afgesloten te zijn geweest op de zetel van MoVe.

Artikel 2 – Offertes

2.1 De door MoVe gemaakte offertes zijn geldig gedurende dertig dagen, tenzij anders aangegeven door MoVe. Prijsopgaven zijn vrijblijvend en zonder verbintenis. Eventuele wijzigingen t.o.v. de offerte worden later verrekend.

2.2 De overeenkomst komt tot stand door de bevestiging van aanvaarding van de prijsofferte door de klant aan MoVe, dan wel door de betaling van de voorschotfactuur van MoVe. Na aanvaarding van de offerte van MoVe kan de overeenkomst tussen partijen enkel schriftelijk gewijzigd worden in onderling overleg tussen de partijen.

2.3 De in een offerte of prijsbestek opgenomen prijzen worden vermeld in euro’s en zijn exclusief BTW, tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven. Bijkomende werken zullen verrekend worden aan kostprijs van de materialen en aan een uurloon van 50,00 EUR/uur excl. BTW.

Artikel 3 – Opslag van klantgegevens

Klantgegevens worden door MoVe overeenkomstig de wettelijke bepalingen opgeslagen.

Artikel 4 – Uitvoeringstermijnen

De op de offerte aangeduide uitvoeringstermijnen zijn slechts indicatief en kunnen door MoVe worden gewijzigd.

Behoudens in geval van overmacht worden de bestellingen op de webshop van MoVe binnen de twee weken aan de klant geleverd.

Vertraging in uitvoering kan in geen enkel geval aanleiding geven tot betaling van gelijk welke vorm van schadevergoeding of tot ontbinding van de overeenkomst.

Artikel 5 – Risico-overgang, verzending en verpakking, garantie

5.1 Het risico over de goederen wordt overgedragen op het moment dat de goederen ter plaatse bij de klant geleverd worden.

5.2 MoVe bepaalt de wijze van verpakking van de goederen. De goederen worden per post, dan wel per koerier verzonden. MoVe kan deze verzendingswijze steeds eenzijdig wijzigen.

5.3 Op de verkochte goederen is de wettelijke garantietermijn van 2 jaar van toepassing.

5.4. Alle transacties met kredietkaarten en gewone bankkaarten worden onmiddellijk gedebiteerd op het ogenblik van aankoop van de goederen.

5.5 Bij bestellingen op de webshop van MoVe beschikt de klant vanaf het ogenblik van de levering van de goederen bij de klant gedurende 14 dagen over een herroepingsrecht. Dit herroepingsrecht kan uitgeoefend worden door een mail te sturen naar monique@movescarves.be, al dan niet mits gebruik van het herroepingsformulier conform het Wetboek Economisch Recht.

In geval van herroeping draagt de klant de kosten die aan het terugzenden van de goederen verbonden zijn, alsook dient de klant de goederen in correcte staat terug te bezorgen.

Terugbetaling zal pas geschieden nadat MoVe de kwestieuze goederen in goede staat terug ontvangen heeft. Eventuele waardeverminderingen van het goed door toedoen van de klant worden verrekend met het door MoVe terug te betalen bedrag.

Het herroepingsrecht geldt niet indien het betrekking heeft op de sjaals die conform de specifieke voorafgaandelijke wensen van de klant gemaakt worden, zelfs indien deze wensen via de website van MoVe doorgegeven worden.

Artikel 6 – Workshop Zijde Schilderen

6.1 De klant neemt uitsluitend op eigen risico deel aan de workshop Zijde Schilderen en verbindt er zich toe om bij deze workshop steeds te handelen conform de instructies van MoVe.

6.2 MoVe heeft met betrekking tot de sjaals die gemaakt worden tijdens de workshop Zijde Schilderen geen enkele resultaatsverbintenis m.b.t. de sjaal die uiteindelijk gemaakt wordt, gelet op het feit dat de klant zelf de kleuren van de sjaal kiest, alsook zelf tot het maken van de sjaal overgaat.

Artikel 7 – Annulering en beëindiging van de overeenkomst

7.1 Na aanvaarding van de offerte door de klant kan de klant de overeenkomst tussen partijen niet meer annuleren, tenzij dit gebeurt in onderling overleg tussen de partijen.

7.2 Annuleert de klant na aanvaarding van de offerte en voor de uitvoering van de opdracht door MoVe toch de overeenkomst tussen partijen, dan heeft MoVe het recht om 50% van de in totaal aan haar te betalen bedragen te factureren aan de klant, waarbij steeds een minimumbedrag van 125,00 EUR aangerekend zal worden. Indien reeds een voorschot betaald werd door de klant, zal dit verrekend worden met de hier vermelde bedragen.

7.3 Beëindigt de klant tijdens de uitvoering van de opdracht door MoVe de overeenkomst tussen partijen, dan heeft MoVe het recht om de reeds gemaakte kosten te factureren aan de klant, alsook 50% van de nog in de toekomst door MoVe te factureren bedragen, waarbij steeds een minimumbedrag van 125,00 EUR aangerekend zal worden.

Artikel 8 – Factuurprijs en betaling

8.1 Behoudens andersluidende bepalingen in de offertes en prijsbestekken van MoVe betaalt de klant bij het bevestigen van de opdracht m.b.t. het maken van een unieke sjaal een voorschot van 30% van het offertebedrag.

Sjaals die op de webshop van MoVe besteld worden, dienen bij bestelling betaald te worden.

Bij het volgen van workshops van MoVe dient het inschrijvingsgeld voor deze workshops, voorafgaandelijk aan de start van de workshop, integraal door de klant betaald te zijn.

8.2 De facturen van MoVe dienen betaald te worden binnen de 14 dagen na factuurdatum, tenzij MoVe hiervan uitdrukkelijk afwijkt.

Bij niet(-tijdige)-betaling begaat de klant een wanprestatie. Vanaf dat moment is zonder voorafgaandelijke ingebrekestelling een verwijlintrest verschuldigd van 10% per jaar op de gefactureerde bedragen.

8.3 Indien de klant in gebreke blijft aan zijn betalingsverplichtingen te voldoen, zal het factuurbedrag bovendien worden verhoogd met een forfaitaire schadevergoeding van 10% met een minimum van 125,00 EUR.

8.4 Bij niet-betaling van de factuur behoudt MoVe het recht om haar opdracht niet verder te zetten en aan een volgende opdracht voor een derde te beginnen. Dit betekent dat pas na de opstart van deze nieuwe opdracht de werkzaamheden opnieuw zullen worden aangevat.

8.5 De klant kan geen enkel bedrag inhouden als borg en mag geen retentierecht noch compensatie uitoefenen, op welke grond ook.

8.6 De betaling van de facturen van MoVe houdt in dat de opdracht van MoVe op conforme wijze werd uitgevoerd.

Artikel 9 – Overmacht

9.1 Indien MoVe door overmacht tijdelijk verhinderd wordt haar verplichtingen na te komen, worden deze opgeschort.

9.2 Onder overmacht wordt verstaan omstandigheden die de nakoming van de verbintenis verhinderen en die niet aan MoVe zijn toe te rekenen. Hieronder wordt mede begrepen: niet voorzienbare omstandigheden bij toeleveranciers of derden waarvan MOVE afhankelijk is, …

9.3 Indien een overmachtssituatie als bedoeld in dit artikel langer duurt dan één maand, zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat.

Heeft MoVe bij het intreden van de overmacht gedeeltelijk haar verplichtingen voldaan, dan is zij gerechtigd dit gedeelte afzonderlijk te factureren en is de klant gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract.

Artikel 10 – Aansprakelijkheid

10.1 MoVe zal in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor indirecte, onrechtstreekse, economische schade of voor schade aan de reputatie, voor derving van winst of van kansen tot contracteren en zo voort.

MoVe is op geen enkele manier aansprakelijk voor de inhoud van de documentatie die door de klant aan haar aangeleverd wordt om te verwerken in een sjaal, zodat de klant MoVe zal vrijwaren voor iedere aanspraak die hieromtrent door een derde eventueel gesteld zou worden, met inbegrip van een schending van intellectuele eigendomsrechten.

10.2 Gelet op het feit dat het maken van een zijden sjaal beïnvloed wordt door vele factoren, waaronder maar niet beperkt tot de hoeveelheid aan soorten zijde, de zwaarte van de zijde, de keuze van kleuren door de klant, … aldus zaken waarop MoVe geen vat heeft, is het kleurenverloop van iedere sjaal die gemaakt wordt telkens anders. Bijgevolg verbindt MoVe zich tot een inspanningsverbintenis. MoVe zal met andere woorden de aan haar toebedeelde opdracht zoals een goede huisvader uitvoeren en al het mogelijke doen wat redelijkerwijze binnen haar mogelijkheden ligt, doch MoVe garandeert geenszins dat de door haar geleverde inspanningen met zekerheid tot een (voor de klant) positief resultaat zullen leiden, gelet op de voormelde factoren.

10.3 In geval van schade voortvloeiend uit de schending, respectievelijk de niet-nakoming van een verplichting uit de overeenkomst, is de aansprakelijkheid van MoVe beperkt tot enkel het vergoeden van die schade waarvan de klant het oorzakelijk verband met de schending of niet-nakoming van de overeenkomst kan aantonen.

10.4 De schadebeperkingen die voortvloeien uit dit artikel zijn eveneens van toepassing op de organen, het leidinggevend personeel van MoVe of de medewerkers, respectievelijk personeelsleden en/of onderaannemers van MoVe.

10.5 In ieder geval beperkt de aansprakelijkheid van MoVe zich tot de door MoVe gefactureerde bedragen. Er kan geen bijkomende schadevergoeding van MoVe worden gevraagd.

Artikel 11 – Klachten

Op straffe van verval dient de klant elke klacht of protest met betrekking tot de facturen van MoVe binnen 5 werkdagen na factuurdatum per aangetekend schrijven over te maken aan MoVe en dit met vermelding van de factuurnummer en -datum.

Artikel 12 – Bevoegdheid

Elk geschil zal worden beslecht door de rechtbanken van Leuven tenzij één partij als eerste eiseres aan het Instituut voor Arbitrage (euro-arbitration.org) vraagt om het Scheidsgerecht aan te duiden dat elk geschil zal beslechten volgens de Standard Dispute Rules. Deze bepaling vervangt alle hiermee strijdige bevoegdheidsclausules.

Artikel 13 – Toepasselijk recht

Op elke overeenkomst tussen MoVe en de klant is het Belgisch recht van toepassing.

Artikel 14 – Geldigheid

Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden voor ongeldig wordt gehouden of nietig wordt verklaard, zal dit geen invloed hebben op de toepassing van de overige bepalingen ervan.

Partijen zullen de nietige bepaling te goeder trouw vervangen door een geldige bepaling met een zo gelijk mogelijke strekking.